Information portal for household customers

Back to start

OБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ НА УСЛУГИ НА ИНФОРМАЦИОНЕН ПОРТАЛ ЗА БИТОВИ КЛИЕНТИ НА ЕНЕРГО-ПРО

 1. Услугите на Информационен портал за битови клиенти на ЕНЕРГО-ПРО могат да се използват единствено от Потребител, приел настоящите Общи условия. Ако Потребителят не е съгласен с тях, няма право да използва услугите на Портала. С осъществяването на достъп до услугите, предоставяни от Информационен портал за битови клиенти на ЕНЕРГО-ПРО, се счита, че Потребителят приема и се съгласява да спазва настоящите Общи условия, без да е необходимо изричното им приемане. В случай, че Потребителят използва услуги, изискващи регистрация, Потребителят се задължава изрично да приеме тези Общи условия, за да има право да използва предоставяните от Портала услуги, изискващи регистрация.
 2. ЕНЕРГО-ПРО има право да добавя и спира услуги в Информационен портал за битови клиенти, да променя структурата, начина за достъп и регистрация, както и да прекрати достъпа до тях по всяко време.
 3. ЕНЕРГО-ПРО има право да прекрати едностранно и без предизвестие достъпа до предоставените на Потребителя услуги, ако последният с действията си накърнява доброто име на ЕНЕРГО-ПРО, нарушава действащото законодателство в Република България, международните актове или застрашава функционалността на средствата за предоставяне на услугите, както и ако застрашава или препятства ползването на услугите от страна на други Потребители. ЕНЕРГО-ПРО има право да прекрати достъпа до услуги за Потребители, които използват услугите за търговски или рекламни цели или за разработване и предоставяне на собствени услуги.
 4. ЕНЕРГО-ПРО не носи отговорност за прекъсване или влошаване на качеството на предоставяните услуги, дължащо се на непреодолима сила по смисъла на Търговския закон или на натоварване на мрежата.
 5. ЕНЕРГО-ПРО не носи отговорност за несъответствия и неактуалност на публикуваната информация на Информационен портал за битови клиенти.
 6. ЕНЕРГО-ПРО не носи отговорност за евентуално претърпени загуби, пропуснати ползи или други щети, причинени на Потребител в резултат на ползване на услуги чрез Информационен портал за битови клиенти или в резултат на невъзможност да се ползват услуги.
 7. ЕНЕРГО-ПРО не носи отговорност, ако по вина на Потребител е осъществен достъп до услуга, респективно, данни, от страна на неоторизирани лица.
 8. Потребителят може да ползва предоставените му услуги само за собствени нужди и незабранени от закона цели. Потребителят е длъжен да ползва предоставената му услуга по начин, който не нарушава нормалното функциониране на услугата.
 9. Потребителят няма право да ползва услугите на Портала за други Потребители, като въвежда чужди данни, и няма право да се възползва и разпространява станали му известни данни и информация за други Потребители.
 10. Потребителят носи отговорност за опити да придобие неоторизиран достъп до чужда потребителска информация.
 11. ЕНЕРГО-ПРО не носи отговорност в случай на предявени претенции от трети лица срещу Потребител, свързани с ползването на услуги.
 12. ЕНЕРГО-ПРО си запазва правото да променя настоящите Общи условия, като евентуални промени влизат в сила от датата на тяхното публикуване на Информационен портал за битови клиенти. Потребителят се счита за уведомен в случай на евентуална промяна в настоящите Общи условия при положение, че същите са актуализирани и публикувани на Информационен портал за битови клиенти на ЕНЕРГО-ПРО.
 13. За всички неуредени в тези Общи условия въпроси се прилагат разпоредбите на действащото в Република България законодателство.